# مازندران

استمداد از صاحبنظران منطقه ومطلعین طایفه

بادرود-یکی از دغدغه های فرهنگی انجمن زدودن هرگونه شائبه تاریخی واجتماعی وفرهنگی پیرامون طایفه میباشد.دراین راستا وبدوراز هرگونه تعصبات نامعقول ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 28 بازدید