پیشگفتار

خانواده های میردار ساکن شهر چالوس  طی فراخوانی درسال1386 برای ایجادهمدلی گردهم آمدندتادرخلاهمزیستی کنارهم درمکانی مشخص فضایی رابرای صله رحم بوجوداورند.دراین راستافراخوان فوق هییتی رابرای نهادینه سازی انتخابکرد.اعضای هییت پس ازماهها نشست مشترک سندپیمانی رابنام اساسنامه انجمن طایفه میردارتدوین ودرتیراژبالاتکثیروبادعوتنامه ای مجدد دراختیارخانواده های میردارقرارداد.اولین مجمع عمومی باتصویب ان شورایی راجهت تحقق مفادان برگزید.این شوراسازوکارهای مختلف اقتصادی-فرهنگی و ورزشی رادرقالبهای تعاونی وغیره بررسی واقداماتی رابعمل اورد.که درزمان شورای بعدی نیمه کاره رهاگردید.امااین انجمن درهمه مراحل نسبت به ابراز همدردی با خانواده های سوگوار طایفه بابضاعت اندک خویش حضوری درخور داشته است.اما کمیته فرهنگی درمیان گزینه های گوناگون تصمیم گرفته برای ایجادارتباط گسترده تر با افراد طایفه و دیگران دهکده ای رادرفضای مجازی احداث نموده وامکان گفتمان و تبادل نظروشناخت بیشتر از همدیگر را فراهم سازد.ازگلدسته های مسجداین دهکده اذان عشق طنین اندازاست وازسرچشمه هایش مهربانی جاری ست.وترنم رودخانه اشراکوهها بارهاوبارها بازمی خوانند.نام این دهکده میرارمحله است وچشم براه شمامردان وزنان .ان رارهانکرده وچراغش راروشن نگاهداریم.وبیاموزیم و بیاموزانیم که شهروندی فرهیخته درکنار دیگران باشیم ودهکده ای بافرهنگ دردهکده جهانی.گرم یاداوری یا نه--من ازیادت نمی کاهم ---ترا من چشم در راهم.انجمن طایفه میردار       

/ 0 نظر / 24 بازدید