میرار محله درآغازسه سالگی

پس از فروکش کردن تب وتاب تشکیل انجمن ودرآخرین نشست تصمیم گرفتیم که درکنار راهکارهای دیگر کمیته ای برای امور فرهنگی تشکیل تا فعالیتش را آغاز نمایدو سه نفر توسطاعضای هییت مدیره انتخاب شدند .از آنجا که میردارهای چالوس دردنیای حقیقی مانند اکثر طوایف مقیم چالوس محله ای معین نصیبشان نگشته بود لذا با بهره گیری از دنیای مجازی که بی حد وحصر است در29 فروردین 1390 دهکده ای را بنیان نهادیم به نام میرار محله . وهمانگونه که درپیشگفتار وعده دادیم برای همه میردارها بدون محدودیت فضای مهرورزی ایجاد نموده تا از هرجای این کره خاکی شهروندی مهرورز و متمدن با همه باشندگان باشیم.گفتیم از مناره های مسجد این دهکده اذان عشق طنین انداز است.وتلاش داریم تا دلهای عاشقان به مهربانی رااز هریجان وانارک والیت ولارک وساتره-اوشن مرس کتیر دشت نظیر و هرجای دیگری که هستیم به محله مهربانیها کوچ دهیم.وآنگاه که مهر را دردلها بکاریم درختی میگردیم که از شاخسارهای ان با هر نسیمی گل خواهد ریخت

گرزیر درخت گل بازآیی وبنشینی        هرباد که برخیزد گل برسر گل ریزد

عاشقان دستها بالا.باروبنه رابربندید میرار محله با طاق نصرتی از مهر وفرشی از عشق چشم براه شماست

گرم یادآورید یا نه

من ازیادت نمی کاهم

ترا من چشم در راهم

/ 2 نظر / 27 بازدید
منصوري

با سلام و خسته نباشيد لطفا اين عبارت را بازخواني و در صورت لزوم اصلاح نماييد وآنگاه که مهر را دردلها بکاریم درختی میگردیم که از (شاغسارهای) ان با هر نسیمی گل خواهد