سپاسی دوباره

با سپاس از بزرگوارانی که حضوری یا تلفنی ونوشتاری از احداث لوح سنگی بر مزار نیای بزرگوارمان علی پناه میردار ایلتی این حقیر را تشویق نموده و انرژی بخشیدند ،پیشنهاد میکنم برای تکمیل این پروژه مهرورزانه ومشارکت عملی در آن،بازماندگان هر یک از فرزندان مرحوم علی پناه بزرگ یک نفر پیشقدم گشته و در پای اسامی انتهائی سنگ یادبود، نام فرزندانشان را در سنگی به عرض حدود 20 (بیست)سانتیمتر ودرطولی حداقل بتن کف مزار ،بطور خوابیده نصب نموده تا احساس مهربانی و نزدیکی ،در همه ملموس تر گردد.برای راهنمائی بیشتر نام فرزندان (نوه های علی پناه) نوشته خواهد شد.

ادامه شجره نامه طایفه میردار الیت از فرزندان علی پناه به بعد

الف=ازفرزندان محرم کیا

1-عبدالله(شاه کرم)

2-اسدالله(بدون عقبه)

3-شیرویه(بدون عقبه)

4-شاه منصور(همت صیادی-گوهرتاج-زری)

5-نعمت(بدون عقبه)

6-ملک آرا(اسکندر-اسدالله-گل ابرو-خانم بالا)

7-بانو زمرد(امان الله-جمع الله-گل بهارتوپاابراهیمی)

ب=از فرزندان شهربانو ملا

8-امان الله(صدرالله-سکینه-سلیمه-کوکب)

9-مطیع الله(حبیب-علی پناه-نورالله-رقیه-حلیمه-ماه نسا)

10-علیمردان(امان الله،مشتی خان-شهربانو-شاه پسند-گل بانو-فرخ)

11-فتح الله(ذبیح الله-عین الله-یدالله-کرم)

12-لطف الله(اسلام-زرک)

 --گردآوری وتحقیق مهندس عیسی میردار

نویسنده اسکندرمیردار

/ 0 نظر / 19 بازدید