استمداد از صاحبنظران منطقه ومطلعین طایفه

بادرود-یکی از دغدغه های فرهنگی انجمن زدودن هرگونه شائبه تاریخی واجتماعی وفرهنگی پیرامون طایفه میباشد.دراین راستا وبدوراز هرگونه تعصبات نامعقول و قوم گرایانه درجهت کشف حقایق تلاش میکنیم. ازجمته مواردی که درسالهای اخیر مورد بحث برخی از صاحبنطران بومی بوده و گاهی چالشهای غیرضروری رادر پی داشته است موضوع خاستگاه اولیه میردارها واینکه ایا انها از بومیان منطقه یا مهاجرین به مازندران هستند. ازانجائیکه هرحالت گذشته ما مایه مباهات ماست وتنها شفافیت موضوع موردنظر میباشد لذا از شما اهالی میردار ودیگر صاحبنظران فرزانه استمداد داریم درصورت هرگونه اگاهی کتبا مارا یاری کنید.مقالات ارسالی با کسب اجازه وبا نام شما دراین وبلاگ درج میگردد.دزغیراینصورت نزد ما به امانت باقی میماند. همچنین اضهارات کوتاه شما را در قسمت اظهارنظرها مرقوم بفرمائید. درمورد دریافت نوشته های شما ازطریق همین فضای مجازی همهاهنگ میشویم. باسپاس بیکران ازشما-انجمن طایفه میردار

/ 4 نظر / 21 بازدید
طاهر

امیدوارم که در این تلاش پرارزش موَفق باشید. See you in Elite

بهروز حیدریان

با سلام امیدوارم در راه تداوم و موفقیت اهداف راه اندازی وبلاگ موفق و موید باشید.

روشن ميردارمنصورپناهي

زدودن ابرهاي شبهه نياز به تلاش مستمر و كار تيمي دارد، عموم صاحبنظران، به ويژه افراد خود طايفه بايد آستين همت بالا زنند. فراخواني ها تكرار گردد، و برنامه هاي فرهنگي و مواردي كه كار دستجمعي را مي طلبد همانند مسابقات ورزشي انجام گيرد. چرا يك تيم ورزشي تشكيل نمي گردد؟ چرا يك انجمن ادبي برگزار نمي شود؟ زندگي چون پهنه دريا بود/ ژرف دريايي كه طوفانزا بود/ درچنين دريا ببايد موج بود/ همچو امواج گران در اوج بود

مرتضی میردار

موفق باشید!