صدای عمو نوروز

سربرون اوردن گل ازدرون برف

تاب نرم رقص ماهی دربلور اب

امدن رفتن دویدن  عشق ورزیدن  درغم انسان نشسثن

پابپای شادمانیهای مردم پای کوبیدن

اری اری زندگی زیباست

زندگی اثشگهی دیرنده پابرجاست

گربیفروزیش رقص شعله اش درهرکران پیداست

ورنه خاموش اسث و خاموشی گناه ماست

جنگلی هسثی ثوای انسان

جنگلی روییده ازاده

سربلند و سبز باش ای جنگل انسان

نوروز بر شما بیداردلان و همه اهالی طایفه میردار خجسثه باد

واز طایفه میردار نوروز را به همه شهروندان و طوایف گرامی منطقه شادباش میگوییم

 

/ 0 نظر / 21 بازدید