بادبهارون بیمو-گل درگلستون بیمو

مژده دهید دوستان-نوروزسلطون بیمو

نوروز برشما اهالی طایفه میردار مبارک باد

از طایفه نوروز را به همه نوروزمداران گیتی شادباش عرض میکنیم

سعادت ونیکبختی شما ارزوی ماست

پندار نیک گفتارنیک وکردارنیک ومهرورزی چراغ راهمان

/ 0 نظر / 20 بازدید