انجمن و انرزی مثبت

اربدو تاسیس انحمن واکنش های گوناگونی ار جانب اهالی طایفه و دیگر شهروندان گرامی مشاهده گردیده است.برخی از دوستان خاطرنشان کردند که مبادا در ورطه قومگرایی و طایفه ستایی افتاده و نوعی بازگشت به عقب باشد. انجمن به این خطر وقوف کامل داشته و دراساسنامه توجه جدی برای احتراز ازان مبذول داشته است.

اما بخش بزرگی از اهالی طایفه را بارقه ای از شور و نشاط بروز نموده و انرژی مثبت را در سیمایشان میتوان رویت کرد . این دسته از افراد طایفه بسیار مشعوف بودند که در چند گردهم ایی انجمن با تعداد زیادی اشنا شده اند که در برخوردهای بعدی همراه با مهرورزی وصمیمیت همدیگر را ملاقات نموده و اجساس بسیار خوبی به انها دست میداد

هرچند روند گردهم اییهای انجمن مدت زیادی متاسفانه متوقف گردیده است ولی نتایج تلاش اولیه انجمن ضرورت احیای این همنشینی ها را کاملا اشکار میسازد.

درخاتمه ازهمه دوستانی که با یادداشت هاو کامنت های خودشان ما را دلگرم میکنند متشکریم.خصوصا از اقای مرتضی میردار که خودشان احتمالا ارشیو غنی در فضای مجازی دارند و دراین فضا بسیار فعال و استاد هستند.مارا مرهون الطاف خویش نموده و اررزو دارم تا سعادت دیدار حضوری ایشان نیز نایل گردد.

/ 0 نظر / 22 بازدید