آغازپنجمین سال میرارمحله

چهار سال چشمه ای بودیم به زلالی مهر که بر پای چمن های سبز خلوتگاه دلهای شما جاری بودیم از شیار مرغزارها ودره ها و دامنه ها روان شدیم وتا دریای مهرورزی همه انسانها با رودهای خروشان سرود مهربانی را همسرایانه ترنم میکنیم.

تا آن زمان از فراز گلدسته های محله مجازی ما بانگ مهر طنین انداز خواهد بود.

/ 0 نظر / 59 بازدید