بادبهاری بزا-دشت و کوهه        مست بلبل بکشیه-چش-خوره

سون-کوترک-وینه-بکشی -پر        دار-گیرنه-شه-دل-آرزوره