رفتی واز رفتن تو آتش فتاد بردل      ازکاروان چه ماند جز آتشی به منزل

چهل روز از رفتن تو یار وفادار گذشت و ما فردا پنجشنبه 93/10/4 از ساعت 2 تا 4 در مسجد جامع چالوس یادت را گرامی میداریم.