برای ندیدن بهانه ها بسیارند

پس با دیواری به بلندی حاشا این سینه سبز را از رانش وحشتناک برهانید

وجدانهای پاک خفته ها را بیدار کنید