جنگلبان آنچنان پیرمرد روستائی را با عتاب مخاطب میسازد ،که پیرمرد شرمسارانه گوساله اش رانفرین میکند که باعث شده تا برای سیرکردن شکمش از شاخه های درخت جنگل ،پشته ای کوچک بر پشت خمیده اش نهاده،وموجب نابودی محیط زیست و منابع طبیعی زمین شده است.

اینجا جاده الیت ،از توابع مرزن آباد چالوس است ،در حالیکه بخش وسیعی از این دیار را کوههای بدون پوشش جنگلی با مصالح مناسب زیر سازی جاده دربرگرفته، خالی نمودن زیر جنگل برای تامین مصالح زیرسازی جاده ،مژه هیچ مامور و مسئولی را نجنبانده وروزکوری ،اپیدمی رایجی شد،تا هرگاه بخواهند،نبینند

آخ و هزار آخ بر این وجدانهای سنگی

رانش زمین و مدفون شدن حق مسلم ماست