نخست-سپاس برتو که دوقرن پیش بهر دلیل تصمیم زیبائی گرفتی تا نوادگان خودرا میراثی به زیبائی الیت ببخشی و هیچ همتائی برایش متصور نیست

دویم-سپاس بر الیتی ها وبویژه آن بانوئ الیتی که مادرانه این درخت تناور را پایه گذاشتی واین جز از همت یک مادر در وهم نگنجد

سیم -سپاس بر همه سرورانی که مشوق بودند بویژه آقای جهانگیر میردار که در تامین بودجه این پروژه سهم بزرگی داشت وآقای عیسی میردار که او هم پشتیبانی لجستیکی و مالی کرد

چهارم-این پروژه بخش تکمیلی دارد که بعهده بازماندگان دوازده فرزند مرحوم علی پناه بزرگ است تا با نصب نوار سنگی  به عرض حدود بیست سانتی متر در پای هریک ونگارش فرزندانشان ،این شجره نامه را تاحد شناخت جوانانمان کامل کنیم.بدیهی است که با همهنگی وراهنمائی در خدمت شما هستیم

تاسبزه خاک ما تماشاگه کیست

مهرورز ومهربان باشیم

این رایج ترین روایت از تاریخ فوق بوده ،منتظر نظرات شما هستیم

اسکندر میردار