گاهشمارتبری کلارستاق اثر گرانسنگ پژوهشگر توانا .فرهیخته مومن توپا ابراهیمی از فرزندان شایسته کلارستاق فرهنگ نامه ای است برای همه کسانی که دغدغه فرهنگ بومی را دارند وبحق سزاوارنه باید در هر خانه و اداره وموسسه های فرهنگی وعلمی همواره پیش رو بوده تا ضمن پاسداشت هویت بومی اعتلا ببخشیم فرهنگ رویان وطبرستان وایران ودرنهایت فرهنگ بشریت را.

بجاست با داشتن یک نسخه از آن و اهدا عیدانه به دوستان غیر بومی زبان رسائی برای حمایت کوشندگان این عرصه باشیم

آقای مومن توپا ابراهیمی علاوه بر شایستگیهای ادبی وپژوهشی از دامان پاک بانوئی ازطایفه میردار پرورش یافته واز این منظر هم برایمان عزیز و گرامی است

مرکز تهیه گاهشمار کتابفروشی دهخدا در ابتدای خیابان گلسرخی چالوس ویا تماس مستقیم با مولف به شماره همرام00356740188