عمو هانی میردار منصوری هم دویدن درجاده زندگی را به خط پایان رساند و پایمردی کرد تا چوب تداوم زندگی را جونان کورس دوی امدادی به دیگران سپرد تا ((این نغمه محبت همچنان باقی))بماند.روانش شاد ویادش گرامی باد.

انجمن به خانواده داغدارش تسلیت میگوید