آقای کامران میردار منصوری فرزندشایسته آقای اسماعیل

دعوت شما را به اردوی تیم ملی نوجوانان فوتسال تبریک گفته و انتظار داریم با پشتکار وتلاش  این آزمون را با کامیابی گذر کرده ومهمتر اینکه با رفتاری پسندیده برای مردم منطقه نماینده ای شایسته و مایه مباهات باشی.ازآقای اسماعیل وخانواده گرامی نیز برای تربیت این ورزشکار موفق سپاسگزاریم.

با آرزوی کامیابی های بعدی