پیروزی در انتخاب شورای شهر وکسب اعتماد مردم فهیم مرزن آباد را تبریک گفته وامیدواریم با تلاش درجهت آسایش همه شهروندان پاسخی درخور و شایسته به این اعتماد داده وبا خوشنامی وصداقت موجب سرافرازی گردید.

هنر شما در حفظ اعتماد همه شهرونذان مایه مباهات خواهد بود

پیروز و سرفراز باشید

انجمن طایفه میردار