هیهات برتو بهار که بنفشه ات را ازدست دادی

درگذشت بانویی از تبار مهر شادروان بنفشه میردار منصوری فرزنذ مرحوم شمس الله میردار رابه خانواده اش تسلیت میگوییم