بنا به پیشنهاد برخی از یاران انجمن اسامی هیات موسس انجمن درسال1385به شرح زیر معرفی میگردند

باعرض پوزش کلمه اقا را از اسامی فاکتور گرفته ام

1-محسن میردار      2-داراب(علیمراد)میردارسلطانی   3-فردوس میردارهریجانی

4-محمدمیردارسلطانی   5-غلامعلی میردارنژاد  6-مهردادمیردار  

7-کیومرث میردارهریجانی   8-شاهرخ میردارمنصوری  9-علیرضامیردارمنصوری

10-جهانگیرمیردارمنصورپناهی  11-ابوالحسن میردارهریجانی

12-غضنفرمیردارمنصورپناهی   13-محمدعلی میردارهریجانی 

14-مهرعلی میردارهریجانی    15-محمدمیردارهریجانی

16-اسکندرمیردارمنصورپناهی