اهالی میردارهای الیت در دوره صدور شناسنامه جهت احراز هویت مستقل از اسلاف خود در هریجان که ازشاخه میردارمنصوری بوده اند نام یکی از نیاکان خود را که اکثر میردارهای الیت از پشت او بوده و بابقیه نسبت عمویی داشته را در انتهای فامیلی (نام خانوادگی) خودشان افزوده که موچب دردسرهایی برای اعقاب شان میگردند .

یقینا این تجربه را همه افراد وابسته فوق در زمان نام نویسی ها در مدارس و ادارات که با تعجب و گاه اعتراض متولیان مربوطه مواجهه میشدند بارها داشته اند بویژه که امروزه نام نویسی های رایانه ای گنجایش همه حروف این فامیلی عریض و طویل را ندارند وگاه از کادر فرم های مخصوص خارج می شویم.

لذا بنظر میرسد که زمان ان فرا رسیده تا با بحث و گفتگو در یک نشست عمومی و اتخاظ تصمیمی با اتفاق ارا راهکاری مناسب و درحور که هم حفظ هویت منظور وهم سهولت ملحوظ گردد چاره جویی بعمل اید

در سالهای اغیر برخی افراد با اقدامات فردی مبادرت به تغییرفامیلی خود نموده که با حذف شاخصه اصلی طایفه یعنی کلمه میردار و مشکلات قانونی مراحل ان دورنمایی ناهنجار را در افق هویتی متصور میسازند

در صورت موافق بودن با این نشست وتصمیم گیری جمعی شرایط لازم را فراهم ساریم حتی افرادی که قبلا اقدام نموده اند میتوانند در این فراخوان و تصمیمات ان مشارکت نمایند

منتظر نظرات شما هستیم

اسکندر میردار