بادرود-یکی از دغدغه های فرهنگی انجمن زدودن هرگونه شائبه تاریخی واجتماعی وفرهنگی پیرامون طایفه میباشد.دراین راستا وبدوراز هرگونه تعصبات نامعقول و قوم گرایانه درجهت کشف حقایق تلاش میکنیم. ازجمته مواردی که درسالهای اخیر مورد بحث برخی از صاحبنطران بومی بوده و گاهی چالشهای غیرضروری رادر پی داشته است موضوع خاستگاه اولیه میردارها واینکه ایا انها از بومیان منطقه یا مهاجرین به مازندران هستند. ازانجائیکه هرحالت گذشته ما مایه مباهات ماست وتنها شفافیت موضوع موردنظر میباشد لذا از شما اهالی میردار ودیگر صاحبنظران فرزانه استمداد داریم درصورت هرگونه اگاهی کتبا مارا یاری کنید.مقالات ارسالی با کسب اجازه وبا نام شما دراین وبلاگ درج میگردد.دزغیراینصورت نزد ما به امانت باقی میماند. همچنین اضهارات کوتاه شما را در قسمت اظهارنظرها مرقوم بفرمائید. درمورد دریافت نوشته های شما ازطریق همین فضای مجازی همهاهنگ میشویم. باسپاس بیکران ازشما-انجمن طایفه میردار